تصاویر زیبا و هنری از ماشینهای کلاسیک

تصاویری زیبا از ماشینهای کلاسیک

تصاویری زیبا از ماشینهای کلاسیک

تصاویری زیبا از ماشینهای کلاسیک

تصاویری زیبا از ماشینهای کلاسیک

تصاویری زیبا از ماشینهای کلاسیک

تصاویری زیبا از ماشینهای کلاسیک

تصاویری زیبا از ماشینهای کلاسیک

تصاویری زیبا از ماشینهای کلاسیک

تصاویری زیبا از ماشینهای کلاسیک

تصاویری زیبا از ماشینهای کلاسیک

عکاس:ken brown

علاقه Ken Brown به ماشین های کلاسیک از کودکی آغاز شد. او در خانواده ای بزرگ شد که ماشین های کلاسیک را جمع آوری می کردند. عکس های او از ماشین های قدیمی احساسی و سینماتیک هستند، درحالیکه سیاهی و زیبایی در این ترکیب بندی های جذاب به دقت متوازن شده اند

lenzak.com