مدل های عمل جراحی در میان مردم کره جنوبی و ژاپن

رادیو چین:در اتاق های عمل جراحی، بسیاری از زنان و مردان با نشان دادن عکس هنرپیشه های مشهور، از پزشکان خود می خواهند تا چهره آنان را به شکل ستارگان محبوبشان درآورند.

مدل های عمل جراحی در میان مردم کره جنوبی
مدل بینی

مدل های عمل جراحی در میان مردم کره جنوبی
مدل چشم

مدل های عمل جراحی در میان مردم کره جنوبی
مدل لب

مدل های عمل جراحی در میان مردم کره جنوبی
مدل شکل صورت

مدل های عمل جراحی در میان مردم کره جنوبی
مدل چشم و لب

مدل های عمل جراحی در میان مردم کره جنوبی
مدل گوشه چشم

مدل های عمل جراحی در میان مردم کره جنوبی
مدل لب

مدل های عمل جراحی در میان مردم کره جنوبی
مدل چانه