مدلهای تزیین سبزه برای عید

با تماشای این سبزه ها برای سفره هفت سین خود ایده بگیرید .

 

تزیین سبزه هفت سین

http://dl.oghyanos.ir/uploads/145756352615121.jpg

تزیین سبزه هفت سین

 

http://dl.oghyanos.ir/uploads/145756353075572.jpg

مدلهای زیبای تزیین سبزه

http://dl.oghyanos.ir/uploads/14575635354923.jpg

نزیین سبزه برای سفره هفت سین

http://dl.oghyanos.ir/uploads/145756353697115.jpg

 

http://dl.oghyanos.ir/uploads/145756353700496.jpg

 

http://dl.oghyanos.ir/uploads/145756353796737.jpg

 

http://dl.oghyanos.ir/uploads/145756353964778.jpg

 

http://dl.oghyanos.ir/uploads/145756354021019.jpg

 

http://dl.oghyanos.ir/uploads/1457563541320311.jpg

 

http://dl.oghyanos.ir/uploads/1457563541753412.jpg

 

http://dl.oghyanos.ir/uploads/1457563540811910.jpg

 

http://dl.oghyanos.ir/uploads/1457563541776113.jpg

 

http://dl.oghyanos.ir/uploads/145756353673514.jpg