پنجشنبه , 30 فروردین 1403

عکس های زیبا با تکنیک بوکه

تصاویری زیبای عکاسی با تکنیک بوکه
تصاویری زیبای عکاسی با تکنیک بوکه

تصاویری زیبای عکاسی با تکنیک بوکه

تصاویری زیبای عکاسی با تکنیک بوکه

تصاویری زیبای عکاسی با تکنیک بوکهتصاویری زیبای عکاسی با تکنیک بوکه

تصاویری زیبای عکاسی با تکنیک بوکه

تصاویری زیبای عکاسی با تکنیک بوکه

تصاویری زیبای عکاسی با تکنیک بوکه

تصاویری زیبای عکاسی با تکنیک بوکه

تصاویری زیبای عکاسی با تکنیک بوکه

تصاویری زیبای عکاسی با تکنیک بوکه

تصاویری زیبای عکاسی با تکنیک بوکه

تصاویری زیبای عکاسی با تکنیک بوکه

تصاویری زیبای عکاسی با تکنیک بوکه

تصاویری زیبای عکاسی با تکنیک بوکه

تصاویری زیبای عکاسی با تکنیک بوکه

تصاویری زیبای عکاسی با تکنیک بوکه

تصاویری زیبای عکاسی با تکنیک بوکه

تصاویری زیبای عکاسی با تکنیک بوکه

عکاس : Takashi Kitajima

Takashi Kitajima عکاسی مقیم توکیو ژاپن است که به تکنیک بوکه برای خلق عکس هایی رویایی علاقه مند است.

lenzak.com