برنج سرخ شده با نارگیل و بیف تایلندی, پخت برنج سرخ شده غذای تایلندی