دو سیاره شبیه به کره زمین در کهکشان های راه شیری

دو سیاره شبیه به کره زمین در کهکشان های راه شیری وجود دارد که به عقیده محققان دارای اتمسفر و آب مایع هستند.

 

http://dl.oghyanos.ir/uploads/1426976602442.jpg

دانشمندان برای نخستین بار موفق به کشف دو سیاره شبیه به کره زمین در فاصله سه هزار سال نوری با آن شدند.

دو سیاره شبیه به کره زمین در کهکشان های راه شیری وجود دارد که به عقیده محققان دارای اتمسفر و آب مایع هستند.

محققان بر این عقیده اند که این دو سیاره شبیه به زمین قابلیت زندگی و حیات دارند چرا که فاصله آنها از ستاره هایشان امکان وجود آب و بنابر این حیات را فراهم می کند.

این کشف که در مجله عملی ˈScience ˈ منتشر شده است بر اساس داده های به دست آمده از تلسکوپ فضایی ˈKepler ˈ توسط گروه علمی به ریاست ˈویلیام بروکیˈ از مرکز تحقیقات ˈAmesˈ سازمان فضایی ناسا اعلام شده است.

این دو سیاره در دورترین فاصله از ˈیک سیستم پنج جهان فرا خورشیدیˈ قرار دارند که در دور ستاره ˈ Kepler-62 ˈکه شبیه به خورشید است ، متولد شده و تا 3 هزار سال نوری با زمین فاصله دارند.

http://dl.oghyanos.ir/uploads/1426976600871.jpg

جریان نوری که به این دو سیاره می رسد ، شبیه به جریان نوری است که کره ونوس و مریخ از خورشید دریافت می کنند و این نظریه وجود دارد که در آن حیات وجود داشته باشد.

محققان عقیده دارند که هر دو سیاره جامد بوده و از ترکیب سنگی ، یخی و اتمسفر هستند و در آن رودخانه و دریا وجود دارد.