شخصیت مردان,ویژگی های شخصیتی افراد, فعالیت های مشترک زن ومرد