تصویر غار ایوب معروف به خمیازه بزرگ تاریخ

در تصویری زیر غار ایوب (معروف به خمیازه بزرگ تاریخ) در شهر دهج استان کرمان را می بینید.

 

http://dl.oghyanos.ir/uploads/14623096625621.jpg