تقارن (symmetry) یکی از المان های ترکیب بندی است که حسی از توازن و هارمونی را در عکس ها به وجود می آورد. در مجموعه عکس امروز  عکس هایی که تقارن را به تصویر می کشند، از عکس های معماری (architectural) تا لندمارک ها (landmarks ) تا پرتره و اجسام بی جان، برای شما عزیزان آماده کرده ایم.
تصاویری از تقارن (symmetry) در عکاسیتصاویری از تقارن (symmetry) در عکاسی

تصاویری از تقارن (symmetry) در عکاسی

تصاویری از تقارن (symmetry) در عکاسی

تصاویری از تقارن (symmetry) در عکاسی

تصاویری از تقارن (symmetry) در عکاسی

تصاویری از تقارن (symmetry) در عکاسی

تصاویری از تقارن (symmetry) در عکاسی

تصاویری از تقارن (symmetry) در عکاسی

تصاویری از تقارن (symmetry) در عکاسی

تصاویری از تقارن (symmetry) در عکاسی

تصاویری از تقارن (symmetry) در عکاسی

تصاویری از تقارن (symmetry) در عکاسی

تصاویری از تقارن (symmetry) در عکاسی

تصاویری از تقارن (symmetry) در عکاسی

تصاویری از تقارن (symmetry) در عکاسی

تصاویری از تقارن (symmetry) در عکاسی

تصاویری از تقارن (symmetry) در عکاسی

تصاویری از تقارن (symmetry) در عکاسی

تصاویری از تقارن (symmetry) در عکاسی

تصاویری از تقارن (symmetry) در عکاسی

منبع:لنزک