تصاویری بروش multiple-exposure (نوردهی چندگانه)

عکس هایی پرتره با نوردهی چندگانه (multiple-exposure) از Christoffer Relande عکاسی فنلاندی

تصاویری با نوردهی چندگانه – multiple-exposure

تصاویری با نوردهی چندگانه – multiple-exposure

تصاویری با نوردهی چندگانه – multiple-exposure

تصاویری با نوردهی چندگانه – multiple-exposure

تصاویری با نوردهی چندگانه – multiple-exposure

lenzak.com