آموزش تصویری دوخت گل بنفشه روبان دوزی

 

گل بنفشه روبانی, گل بنفشه روبان دوزی

آموزش بنفشه روی سبد تزئینی و چند نمونه بنفشه روبان دوزی شده .

گل بنفشه روبانی, گل بنفشه روبان دوزی

روبان زرد رو روی قسمت طولش تا بزنین اینجوری یه مربع با طول و عرض مساوی به دست میاد مربع رو روی قطرش تا بزنین تا بشه یه مثلث!

گل بنفشه روبانی, گل بنفشه روبان دوزی

سه گوشه مثلث رو بهم برسونین و جمع کنین.

گل بنفشه روبانی, گل بنفشه روبان دوزی

با چسب حرارتی این قسمت را بچسبونین .

گل بنفشه روبانی, گل بنفشه روبان دوزی

از روبان بنفش و مشکی هم همین تکه رو بسازین فقط مثلث مشکی کوچکتر و روی مثلث بنفش قرار می گیره .

گل بنفشه روبانی, گل بنفشه روبان دوزی

به این شکل!

گل بنفشه روبانی, گل بنفشه روبان دوزی

اینم پرچم بنفشه ست!

گل بنفشه روبانی, گل بنفشه روبان دوزی

پرچم رو وسط گل بچسبونین.

گل بنفشه روبانی, گل بنفشه روبان دوزی

با سه گلبرگ بنفش و دو گلبرگ زرد بنفشه رو بسازین!

گل بنفشه روبانی, گل بنفشه روبان دوزی

گل بنفشه روبانی, گل بنفشه روبان دوزی