آتشفشانی با گدازه های آبی رنگ در جاوه اندونزی

آتشفشان کاوا ایجن در جاوه اندونزی، یکی از آتشفشان های مشهور جهان به حساب می آید که به سبب گدازه آبی رنگ خود در جهان شهرت خاصی داشته و علت آبی بودن گدازه های آن نیز در ترکیب گازهای خروجی این آتشفشان خلاصه شده است.

تصاویری از این آتشفشانی:

آتشفشانی با گدازه های آبی رنگ  در جاوه اندونزی

آتشفشانی با گدازه های آبی رنگ  در جاوه اندونزی

آتشفشانی با گدازه های آبی رنگ  در جاوه اندونزی

آتشفشانی با گدازه های آبی رنگ  در جاوه اندونزی

آتشفشانی با گدازه های آبی رنگ  در جاوه اندونزی

آتشفشانی با گدازه های آبی رنگ  در جاوه اندونزی

آتشفشانی با گدازه های آبی رنگ  در جاوه اندونزی